ALGEMENE verkoopsVOORWAARDEN


Offerte
 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken wezenlijk deel uit van onze prijsofferte en derhalve van het contract dat hieruit voortvloeit. Ieder voorwaarde die strijdig is met deze voorwaarden wordt als nietig beschouwd, uitgezonderd ons schriftelijk akkoord.
 2. Onze offertes zijn zonder verbintenis en verplichting.
Facturatie
 1. Klachten dienen ons schriftelijk te bereiken en dit ten laatste 7 dagen na ontvangst van de facturen.
 2. Behoudens anders meegedeeld zijn de facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. De partijen verklaren zich akkoord dat het niet naleven van deze betalingstermijn aanzien wordt als een contractuele fout op artikel 1147 van het B.W., wat ook de fout zij, onherroepelijk en in onderling akkoord zal het bedrag forfaitair vermeerderd worden met 15%, met een minimum van € 250. Deze contractuele en onherroepelijke schadevergoeding is te voldoen bij ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling. Deze schadevergoeding dekt de andere kosten buiten het intrestverlies en de eigenlijke gerechtelijke kosten.
 3. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele intrest op rentevoeten vermeld in de informatienota meegedeeld door de afdeling Financiële markten en Diensten (Internet website van du Federale Overheidsdienst FINANCIEN (https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties).
 4. Het niet betalen van een factuur op vervaldag of het niet naleven van een overeengekomen betalingsplan geeft ons het recht het totaal van alle uitstaande vorderingen ineens op te eisen en de nog lopende contracten te schorsen of te verbreken zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is.
Kredietverzekering
 1. Bestellingen worden slechts aanvaard in zover zij gedekt zijn door een kredietlijn toegekend door onze verzekeringsmaatschappij. Bij het bereiken, het opzeggen of verminderen van de toegestane kredietlijn, behouden wij ons het recht voor om de levering en werken op te schorten. Een alternatieve oplossing kan overwogen worden: Betaling van het totale forfaitbedrag voor aanvang montage, BTW inbegrepen.
Annulatie van de bestelling
 1. Bij annulatie van een bestelling verplicht de koper er zich toe alle te leveren materialen in ontvangst te nemen volgens de bestelling. Wij zijn gerechtigd 10% schadevergoeding te vorderen wegens winstderving onverminderd alle andere kosten ten bate van het geannuleerd order.
Termijnen – Verwijlkosten
 1. Uitvoeringstermijnen worden door ons of in onderling overleg bepaald. Bij vertraging kunnen zij geen aanleiding geven tot schadeloosstelling en/of penaliteit.
Algemeen
 1. De cliënt is gehouden ons direct te verwittigen mocht hij een of andere zwakke plek in de constructie vaststellen. Iedere nalatigheid in zijne hoofde maakt hem persoonlijk aansprakelijk voor alle hierdoor eventuele ontstane schade.
 2. We werken zeer nauwkeurig met een marge van 1%.
 3. De bewaking van onze structuren gedurende de hele huurperiode valt uitsluitend ten laste van de cliënt.
 4. Indien er tijdens de montage of huur enige wijziging aan de opgetrokken constructie aangebracht dient te worden, dan mag deze enkel door ons uitgevoerd worden. De cliënt noch enig ander persoon heeft het recht om ook maar de geringste wijziging aan de door ons geleverde materialen aan te brengen, welke redenen hij daarvoor ook moge inroepen. De cliënt moet bovendien elke wijziging schriftelijk en vooraf aanvragen en alle kosten hieruit voortvloeiend zijn te zijnen laste.  Dit artikel geldt niet indien de cliënt de door ons ter beschikking gestelde materialen op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.
 5. Elke montage of demontage, zelfs gedeeltelijk, elke verplaatsing van constructies door de cliënt verricht, valt onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.
 6. Prestaties geleverd buiten de reglementaire werkuren worden geacht gedekt te zijn door een in het bezit van de cliënt zijnde vergunning. Indien de cliënt in gebreke blijft, draagt deze laatste hiervoor alle verantwoordelijkheid.
 7. Vorst, slecht weer, hoge waterstanden, gebrek aan administratieve machtiging en dergelijke kunnen niet ingeroepen worden als overmacht om de cliënt te ontheffen van zijn verplichtingen tot betaling van de huurprijs gedurende de betrokken periode.
 8. De cliënt draagt de volle verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of verdwijnen van materiaal uit welke oorzaak ook, met inbegrip van diefstal, ongeval, brand en in geval van overmacht.
 9. Alle huurkosten, taksen en andere vergoeding eigen aan het gebruik van openbare terreinen of privé-eigendommen komen ten laste van de cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 10. Tijdens het gebruik van een openbaar of privéterrein draagt de cliënt de volledige verantwoordelijkheid om te voorzien in alle politie- en/of brandweerverordeningen inzake afsluiting, verlichting, signalisatie….De cliënt dient ons vooraf in te lichten zonder dat hieruit voor ons enige aansprakelijkheid kan voortvloeien
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. Wij behouden ons evenwel het recht voor betwistingen voor te leggen aan de rechtbank van een ander rechtsgebied naar keuze.